Se maskinöversättning på 

Flextidsmanual

Beskrivning

All månadsavlönad teknisk och administrativ personal (TA-personal) har flexibel arbetstid.
Flexibel arbetstid ger dig som anställd möjlighet att inom vissa ramar själv anpassa arbetstiden till verksamhetens behov. Din chef kan dock beordra dig att arbeta på viss flextid om det behövs.

Fast tid är klockan 09.00 och 15.00
Flextiden är klockan 06.00-09.00 och 15.00-20.00
Lunchflex är klockan 11.00-14.00. Lunchrast ska alltid tas ut med minst 30 minuter.
Flexramen är klockan 06.00-20.00.


Vad är ordinarie arbetstid?

För heltidsarbetande arbetstagare är den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden för helgfri måndag - fredag 39 timmar och 45 minuter.
Vid deltidsarbete är veckoarbetstiden proportionell i förhållande till veckoarbetstiden vid heltidsarbete.


Vad är ordinarie arbetstidens förläggning?

För TA-personal som inte har flexibel arbetstid enligt Villkorsavtal SU 19-25 § är den ordinarie arbetstiden förlagd mellan 08.00-16.40 vintertid (16 sept-30 april) och 08.00-16.00 sommartid (1maj-15 september), på helgfri måndag - fredag. Detta innebär att normtiden är 8 timmar och 10 minuter under vintertid och 7 timmar och 30 minuter under sommartid vid heltidsanställning.
Vid deltidsarbete fastställs fast tid, flextid och flexram i överenskommelse mellan arbetstagare och chef.


Vad innehåller rapporteringssidan för fasta uppgifter?

Normtiden som visas under ditt namn är den faktiska arbetstiden för heltidstjänstgöring den aktuella dagen.

Flexsaldot visar ackumulerad flextid, plus eller minus, från föregående dag. Saldot transporteras automatiskt till kommande dag.

I funktionen under "Välj dag" visas alltid den aktuella dagen. Med knappen till vänster om datumfältet kan du klicka fram tidigare datum. Med knappen till höger klickar du dig framåt till dagens datum. Du kan se och ändra tidsuppgifter under innevarande månad och 30 dagar bakåt i tiden. Tider som är registrerade tidigare månad går inte att ändra eller ta bort.

Justering av plus- och minustid görs under "Justera Flex".
Om saldot ska minskas anger du ett minustecken före antal timmar och minuter.
Om saldot ska ökas anges ett plustecken före antal timmar och minuter.


Deltid
Arbetar du deltid går du in under ”Deltid” och anger din aktuella sysselsättningsgrad med ett fr.o.m-datum och lägger in ett t om-datum (även fast du inte har ett specificerat datum. Detta går att justera senare). 

Koncentrerad deltid
Vid ojämn fördelning av arbetstiden under veckan där man arbetar några dagar och är ledig en eller flera dagar, kommer du att få ett för högt saldo efter de dagar du så att säga arbetat in i förväg.
Det justeras genom att man dagen efter den lediga dagen, ansöker om ”flexledig dag”.

Exempel: Du arbetar 80% men förlägger din arbetstid så du arbetar 100% måndag-torsdag.

Det resulterar i plustid som justeras med flexledig dag på fredagen.  Registreringen görs dagen efter eller i detta fall på måndagen då man inte kan söka flexledig dag i förväg. Genom att registrera på detta sätt så får man automatiskt rätt veckoarbetstid även de veckor som har lediga dagar. Den totala veckoarbetstiden blir alltid i förhållande till den som arbetar heltid.

Inställningen av sysselsättningsgrad i flexstidssystemet är inte integrerat med Primula och hämtar inte alltså ingen information från Primula.
Ledighetsblanketter och ev tjänstgöringsscheman skickas till lönehandläggaren som vanligt.


Hur registrerar jag i tid?

Snabbregistrering
Du registrerar när du kommer till och går från arbetet. Du kan trycka på knappen "Kom" under "Snabbregistrering" och klockslaget visas på raden under Arbetstid.
På motsvarande sätt kan du göra när du avslutar arbetsdagen och trycker på knappen "Gick".

Registrering i fälten "Kom" och "Gick"
Börjar du arbeta med ett möte utanför din ordinarie arbetsplats registrerar du när du återkommer till din arbetsplats med det klockslag då du kom till mötet. Avslutar du arbetsdagen utanför din ordinarie arbetsplats registrerar du tiden påföljande arbetsdag i fältet "Gick". Glöm inte att välja rätt dag.

Lunchrast är alltid minst 30 minuter.


Flexledig del av dag
Denna funktion används om du under den fasta tiden av arbetsdagen måste vara ledig någon eller några timmar för exempelvis bilbesiktning eller tandläkarbesök. Ledigheten beviljas av din chef. Ange i respektive fält "Starttid frånvaro", "Sluttid frånvaro" samt eventuell orsak till frånvaron.

Längst ner på sidan kommer att skapas information om tiden för frånvaron i timmar och minuter (tt:mm) och den registrerade tiden avräknas från saldot. Uppgifterna kommer även att synas i månadsrapporten.

Flexledig hel dag
Denna funktion används vid s.k. klämdagar och vid flexledighet vid enstaka dagar.
Ledigheten beviljas av din chef.
Välj dag och markera med pekaren i rutan. Normtiden för dagen kommer att avräknas från ditt saldo. Kan ej registreras i förväg utan tidigast dagen efter den lediga dagen.

När ska jag inte registrera flex

  • Vid semester
  • Vid pågående sjukdom oavsett omfattning.
  • Vid hel föräldraledighet.
  • Vid tjänsteresa


När ska jag registrera full arbetstid även om jag varit ledig del av dag?

  • Då karensdagen vid sjukdom är del av dag
  • Vid frånvaro för tillfällig vård av barn del av dag.
  • Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt för blodgivning.
  • Vid akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare.
  • Då du i övrigt beviljas ledighet del av dag utan löneavdrag med stöd av 9 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.


Hur mycket plus- och minustid får jag ha?

Flextidssaldot får uppgå till högst:

- 40 timmar plustid
- 20 timmar minustid

Flextidssaldot överförs till närmast följande kalendermånad. Om inget annat överenskommits görs en avstämning med chef varje månad.


Hur tar jag fram Månadsrapport och Årsrapport?

Månadsrapporten, som ligger under "Översikt", kan du ta fram när du så önskar. Där framgår under vilka dagar du har registrerat "Kom" och "Gick" mm. Årsrapporten visar saldot för respektive månad.

När du ska ta fram en rapport - välj rapport och tryck på rutan för Hämta PDF.
Rapporten sänds automatiskt till dig via e-post.
 

Hur registrerar jag övertid?

Övertid som ska ersättas med övertidsersättning ska fyllas i på fastställd blankett och sändas till lönesektionen.
Övertid uppkommer om du enligt beslut av arbetsledningen arbetar mer tid än normtiden den aktuella dagen såväl inom som utom flexramen.
Arbetstid som är övertid ska inte inräknas i flexsaldot, således ska du registrera när du gick då övertiden påbörjas.

OBS! Tid före och efter flexramen kan inte rapporteras. Det går inte heller att rapportera flextid under lördagar och söndagar samt lediga aftnar och helgdagar som infaller under måndag - fredag.


Om jag registrerar tid på fel dag?

Om man har råkat registrera tid på fel dag så är det lättaste att man lägger in tid på den felregistrerade dagen så att flexen blir 0 (dvs man får som exempel lägga in Kom 08:00, Lunch 00:30, Gick 16:40) då får man 0 i Flex och man kan kommentera att det är en felregistrering.
Då påverkas inte den totala flextiden.

2150Visningar
10
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?