search
Se maskinöversättning på 

Dataskyddsförordningen VFU

Vad är GDPR?

GPDR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Sekretessen är lika viktig i GDPR som i offentlighets- och sekretesslagen. I GDPR kallas det att värna integritet. Uppgifterna behöver skyddas med behörighetskontroller och antalet personer som har tillgång till uppgifterna ska begränsas till de som faktiskt behöver tillgången. Känsliga/särskilda personuppgifter har starkare skydd.

Huvudprincipen är att personuppgifter inte ska bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen! Myndigheten får dock behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

 

Vilka uppgifter används

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att dina personuppgifter är säkra hos oss. För att du ska kunna använda VFU behöver vi hantera vissa personuppgifter. När du säger ja till din verksamhetsförlagda utbildning säger du ja till att uppgifter hanteras i VFU systemet. Uppgifterna behövs för att för de som använder systemet ska kunna förbereda och fullfölja ett uppdrag och för att du ska kunna ta del av undervisning.

 

Vilka kategorier av registrerade behandlar vi?

Studenter antagna till ett lärarutbildningsprogram

Uppgifter som behandlas är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress och VFU-placering. Uppgifterna ligger kvar även efter avslutad utbildning. 

 

Kommunanställda och lärosäteranställda

Uppgifter som behandlas är namn och e-postadress

 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas eller om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen. Vi är inte skyldiga att radera personuppgifterna i din begäran om behandlingen är nödvändig för att t.ex. uppfylla en rättslig förpliktelse eller om det finns avtalsförhållande där vi ska kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Har du frågor?

På Datainspektionens webbplats hittar du mer information om GDPR: datainspektionen.se

Samlad information om universitetets arbete med GDPR finns på su.se/gdpr

Arkivlagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782

Har du frågor kan du skicka dem till gdpr@su.se

456Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?